काठमाडौं अनलाईन

नेपालको स्थानीय तह खबरपत्रिका

सुचना तथा जानकारी

०९
साउन

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
राजश्व विभाग

घर/जग्गाको बहाल कर तिर्ने/बुझाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपालको संबिधानको अनुसूची–८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनुसार साथै बि.सं. २०७४/१२/१२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय समेतको आधारमा घर/जग्गाको बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रको हकमा काठमाडौं महानगरपालिका मात्र भएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका ३२ वटा वडा कार्यालयबाट बहाल कर बुझिलिने व्यवस्था मिलाएको हुनाले सम्पुर्ण बहाल कर बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति/संस्थाहरुले बाँकी बक्यौता, आ.ब.०७४/०७५ को हकमा नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाउन बाँकी १०% सहितको अन्तिम किस्ता तिर्न/बुझाउन आउनु हुन सम्पूर्ण सम्बन्धितहरुमा अनुरोध छ । यस सम्बन्धि थप जानकारी चाहिएमा राजश्व विभागको फोन नं. ०१–४२६७३९० मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

“स्थानीय कर स्थानीय विकासको लागि,
महानगरको सेवा तपाई करदाताको लागि”

सामाजिक सञ्जाल