काठमाडौं अनलाईन

नेपालको स्थानीय तह खबरपत्रिका

सुचना तथा जानकारी

१. घरधनीले का.म.पा.मा दर्ता भएका डिजाइनर\कन्सल्टेण्टबाट नक्सा डिजाइन गरी डिजाइनर मार्फत Online बाट EBPS फर्म भरी भवन निर्माण इजाजत विभाग दर्ता डेस्कमा पठाउनु पर्नेछ ।
२. सो नक्सा दर्ता डेस्कबाट चेक गरी Technical Desk मा पठाइनेछ ।
३. Technical Desk बाट चेक भई Revenue Desk मा Forward हुन्छ । नक्सा पास दस्तुर बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ । दस्तुर बुझाए पश्चात नक्सा फाइल दर्ता गरी Ward Desk पठाइन्छ ।
४. नक्सा दर्ता भएको व्यहोरा घरधनीलाई SMS बाट जानकारी गराइनेछ ।
५. नक्सा फाइल वडा कार्यालयमा सम्बन्धित घरधनी वा निजको व्यक्तिले लगेर बुझाउनु पर्नेछ ।
६. वडा कार्यालयले संधियारको नाममा १५ दिने सूचना जारी गर्नेछ ।
७. सूचना जारी भएको १५ दिन भित्र उजुर बाजुर नपरेमा १६ औं दिनमा प्राविधिक समेतबाट स्थलगत निरिक्षण हुनेछ ।
८. प्राविधिकबाट प्रतिवेदन सहित नक्सा फाइल सम्बन्धित व्यक्ति मार्फत भवन निर्माण ईजाजत विभागमा प्राप्त हुनेछ । Online मा समेत प्राविधिक प्रतिवेदन, संधियार मुचुल्का Upload गरी पठाइनेछ ।
९. प्राप्त फाइल सम्बन्धित प्राविधिकबाट चेकजाँच गरी Forward हुनेछ र सिफारिस भएका नक्साहरु अधिकार प्राप्त        अधिकारीबाट स्वीकृति हुनेछ ।
१०. नक्सा फाइल स्वीकृत भएपछि घरधनीको मोबाइलमा अस्थायी नक्सा Plinth Level\DPC सम्म स्वीकृतिको SMS जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
११. अस्थायी नक्सा पास प्रकृया पुरा गर्न साधारण अवस्थामा १ महिना लाग्नेछ ।
१२. तल्ला थप गर्ने भवनको नक्सा पास प्रक्रिया पनि माथि उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ ।

स्थायी नक्सा पास

१३. प्लिन्थ लेभलसम्म निर्माण भए पछि घरधनीले सम्बन्धित डिजाइनर कन्सल्टेण्टबाट प्राविधिक फिल्ड प्रतिवेदन, Field verification Check List र फोटो सहित प्रतिवेदन तयार गराई भवन निर्माण इजाजत विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
१४. भवन निर्माण विभागबाट DPC चेकको लागि नक्सा फाइल समेत सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइनेछ ।
१५. वडा कार्यालयका प्राविधिकबाट डि.पि.सि चेक गरी डि.पि.सि. प्रतिवेदन सहित नक्सा फाइल भवन निर्माण इजाजत विभागमा पठाउनेछ ।
१६. सम्बन्धित प्राविधिकबाट चेक जाँच गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्नेछन् ।
१७. नक्सा स्वीकृत भए पश्चात घरधनीको मोबाइलमा स्थायी नक्सा स्वीकृत भयो भनी SMS जाने व्यवस्था छ ।
१८. साधारण अवस्थामा स्थायी नक्सा पास प्रकृया पूरा हुन ७ दिन लाग्नेछ ।
१९. काठमाडौं महानगरपालिका तथा भवन डिजाइन इजाजत प्राप्त डिजाइनर बीच भवन निर्माण सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता पत्र बमोजिम संलग्न पक्षहरुले निर्माण कार्य गर्ने\गराउनु पर्नेछ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र

२०. घरधनीको निवेदन, नक्सा अनुसार घर बनेको छ छैन भनी कबुलियतनामा, Building completion Report, घरको फोटो, घरजग्गा कर तिरेको आवश्यक कागजात संलग्न गरी भवन निर्माण इजाजत विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
२१. स्थलगत निरिक्षणको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन सहित नक्सा फाइल भवन निर्माण इजाजत विभागमा प्राप्त हुनेछ ।
२२. सम्बन्धित इञ्जिनियरबाट सिफारिश साथ पेश भई प्रमाणपत्र जारी हुनेछ ।
२३. निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी भयो भनी घरधनीलाई SMS जानेछ ।
२४. साधारण अवस्थामा निर्माण सम्पन्न प्रक्रिया को लागि १५ दिन लाग्नेछ ।
२५. निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनको लागि Septic Tank र रुख\बिरुवा रोपेको हुनुपर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जाल